Voorzitter Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO)

zoekt nieuwe

voorzitter

Rotterdam The Hague Airport is in grootte de derde burgerluchthaven van Nederland. De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) is hét overlegplatform waar luchtvaartsector en omgeving met elkaar spreken over het gebruik van de luchthaven. Belangrijk onderwerp is daarbij de hinder en de beperking ervan. Zo heeft de CRO in 2019 besloten om zelf de regie te nemen over het programma hinder beperkende maatregelen. Daarnaast wordt de agenda gevuld met een heel scala aan andere onderwerpen die direct of indirect met de luchthaven te maken hebben, zoals het nieuwe Luchthavenbesluit, de Luchtvaartnota 2020-2050, de Luchtruimherziening en de ultrafijnstof problematiek.

over de functie:

Op 1 september aanstaande loopt de tweede en daarmee laatste termijn van de huidige voorzitter af. De CRO is daarom op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die in staat is om binnen de context van het ingewikkelde en maatschappelijk gevoelige luchtvaartdossier op ontspannen maar effectieve wijze leiding te geven aan het structureel overleg van betrokkenen bij de luchthaven Rotterdam. In de Luchtvaartnota heeft het kabinet aangekondigd de rol van de CRO’s te willen versterken. Een van de taken van de nieuwe voorzitter zal zijn om hier mede invulling aan te geven. Kandidaten voor de functie moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak in de CRO en passen binnen het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde profiel. Kijk voor de profielschets op de website van de CRO: www.cro-rotterdam.nl. De voorzitter ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding*) van ongeveer € 2.500 per jaar (exclusief reis- en verblijfkosten).

over de procedure:

Denkt u dat u een geschikte kandidaat bent voor deze functie, en heeft u zin om u de komende vier jaar in te zetten voor een constructief overleg van partijen die betrokken zijn bij de luchthaven Rotterdam? Stuur dan uiterlijk 28 april 2021 een mail met uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar de secretaris van de CRO, dhr. E.R. Struch. Het mailadres is: er.struch@pzh.nl.

Het is de bedoeling dat de CRO in de vergadering van 17 juni 2021 besluit om één kandidaat voor te dragen voor benoeming. Vervolgens zal met deze kandidaat nog een gesprek worden gevoerd door een afvaardiging van het ministerie, waarna deze bij een positieve beoordeling intern zal worden voorgedragen voor benoeming door de Minister.

Voor nadere informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met dhr. Struch op telefoonnummer 06 - 55 19 07 59.

over de CRO:

De CRO luchthaven Rotterdam is per 1 mei 2013 ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Volgens de Wet luchtvaart is de taak van de commissie om door overleg tussen betrokkenen “een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet” aan hun belangen. In de CRO Rotterdam zitten aan tafel vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en omwonenden, luchthaven, luchtverkeersleiding, grote en kleine luchtvaart, bedrijfsleven en milieuorganisaties. De CRO komt vier keer per jaar in een openbare vergadering plenair bijeen. Daarnaast kent de CRO werkgroepen en nemen individuele leden in hun rol als lid van de CRO deel aan diverse participatietrajecten en activiteiten buiten de CRO. Ook organiseert de CRO regelmatig informatie- en discussieavonden met omwonenden. Kijk voor meer informatie op de website van de CRO: www.cro-rotterdam.nl.  

*) De bezoldiging is overeenkomstig artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Dit impliceert een vaste vergoeding per maand die gelijk is aan een arbeidsduurfactor van 2 procent van de reguliere voltijdse arbeidsduur voor rijksambtenaren ad 36 uur per week. Deze arbeidsduurfactor wordt toegepast op het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B bij het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies heeft de voorzitter voorts recht op vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten op de voet van de regeling voor het personeel werkzaam bij de sector Rijk

Solliciteer